Menu
Obec Malá Morávka
Obec Malá Morávka Karlov pod Pradědem

Zbrojní průkaz

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Zbrojní průkaz

4. Základní informace k životní situaci

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:
 • A - ke sběratelským účelům
 • B - ke sportovním účelům
 • C - k loveckým účelům
 • D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • E - k ochraně zdraví, života nebo majetku
 • F - k provádění pyrotechnického průzkumu
Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která:
 • má místo pobytu na území České republiky (postačuje též přechodný pobyt),
 • je způsobilá k právním úkonům,
V řízení o vydání zbrojního průkazu, resp. o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu; žadatel může být v řízení zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).
Řízení o vydání zbrojního průkazu bude přerušeno, pokud proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Se zbraněmi podléhajícími registraci a střelivem do nich smí ve většině případů nakládat pouze držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu.
Pro řadu povolání, popř. podnikatelské činnosti, v jejichž rámci dochází k zacházení se střelnými zbraněmi, je nezbytností zbrojní průkaz skupiny D.
Pyrotechnický průzkum smí vykonávat pouze držitel zbrojního průkazu skupiny F, a to coby zaměstnanec držitele zbrojní licence skupiny K.
Dědění
V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popř. o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu (spolu s přílohami) na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte k příslušnému útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie - odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby, tzn. podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopisu u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti; zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie; náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel.
Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlašuje na Ministerstvu vnitra, a to na předepsaném tiskopisu.
Posudek o zdravotní způsobilosti, který je nutné k žádosti o vydání zbrojního průkazu přiložit, vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; tiskopis posudku není stanoven, posudek musí toliko splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 493/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení si příslušný útvar policie vyžádá vydání opisu z evidence Rejstříku trestů; při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení dle trestního řádu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit vyplněnou žádost o vydání zbrojního průkazu na předepsaném tiskopisu.
K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší 1 roku,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.
Pro vydání nového zbrojního průkazu (tzv. prodloužení platnosti) musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (stejný tiskopis žádosti jako pro vydání zbrojního průkazu).
Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie ne dříve než 6 měsíců ale nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy "Žádost o vydání zbrojního průkazu" a "Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo je získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění činí 700 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek při vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby na 50 Kč.
Poznámky:
 • Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč.
 • Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.
 • Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu je vyměřen a vybírán v české měně a lze jej platit kolkovými známkami; je splatný při přijetí podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší - na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání; jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je (na základě žádosti doložené potřebnými doklady) vydáván zbrojní průkaz nový.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.
Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu a do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému orgánu též elektronicky, a to:
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze uplatnit v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny; zákon o zbraních však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje.
Nedodržení povinností držitele zbrojního průkazu a držitele znehodnocené zbraně (zbraně kategorie D), jakož i některých dalších osob, postihují coby přestupky ustanovení § 76 až 76b zákona o zbraních.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky / oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky / oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

26. Kontaktní osoba

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Aktuální teplota

16.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

29.7 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

19.3 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Malá Morávka z výšky - Air View

p

Turistická mapa, ubytování, půjčovny lyží, ...

Mapa Malá Morávka

SMS Infokanál

Stav úpravy lyžařských běžeckých tras


Odkazy

Obec Malá Morávka Malá Morávka